Compliance

Vårt engagemang gällande miljöansvar är vårt gemensamma ansvar.

Vi förpliktar oss att leverera produkter, som lever upp till våra kunders miljökrav.

RoHS

EU-direktivet 2015/863/EU (RoHS3) är en reviderad version av det tidigare RoHS-direktivet 2011/65/EU (RoHS2). Direktivet har som mål att skapa regler, som begränsar användningen av särskilt farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning med fokus på att bidra till att skydda människors hälsa samt miljön, inklusive miljöåtervinning och avfallshantering.

Det nye EU-direktivet trädde i kraft den 04. juni 2011.

Vi distribuerar och tillverkar produkter, som redan uppfyller de aktuella EU-kraven. Vi följer utvecklingen inom miljösektorn.

REACH

REACH är en kemisk förordning från EU, som togs i bruk i december 2006 och trädde i kraft den 1. juni 2007.

Vi bekräftar härmed, att vi har kunskap om EU-förordningen EC nr. 1907/2006 – REACH (Regulation, Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).

Allt material och alla tillsatser, som vi använder, är föremål för bestämmelserna i REACH. Vi är en downstream-användare, vilket innebär, att vi inte har något registreringsansvar.

Vi hämtar löpande in nödvändig information från våra leverantörer, således kan vi uppfylla våra skyldigheter i enlighet med REACH.

DRC CONFLICT-FREE MINERALS

Vi är eniga om att mineralet som har utvunnits i DR Congo kan riskera att ligga till grund för konflikter av globalt intresse. Vi stödjer ansvarsfullt agerande för att säkra, att detta material inte hamnar i den elektroniska logistikkedjan. Vi använder uteslutande material från certifierade konfliktfria källor.

Nyheter

Bli fortlöpande informerad om produktnyheter, mässor och dom senaste nyheterna.